+48 698 225 168 zapisy@natursport.pl

Regulamin

Regulamin wynajmu sprzętu turystycznego (kajak, rower)
„Natur Sport”

Regulamin wynajmu sprzętu turystycznego (kajak, rower)
„Natur Sport”

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem oraz informacjami przedstawionymi na stronie: http://natursport.pl/.

 2. Klient korzystający z wypożyczalni nie bierze udziału w spływie kajakowym zorganizowanym przez NaturSport.pl. Wypożyczalnia jedynie udostępnia i dostarcza zamówiony sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

 3. W celu wypożyczenia sprzętu należy dokonać przedpłaty zgodnie z informacjami udzielonymi pod nr + 48 608 085 039 lub z adresu zapisy@natursport.pl.

 4. Wypożyczalnia może nie wydać sprzętu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 5. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie i być kompletny (kajak i liczba pobranych wioseł i kamizelek).

 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wspólnie przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię. W przypadku oznaczenia konkretnego dnia odbioru, bez wcześniejszego podania godziny, doba wypożyczenia kończy się o godzinie 19.00. Za spóźnienie Wypożyczającego (bez uprzedzenia Wypożyczalni), Wypożyczalnia może naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 10 złotych od każdego wypożyczonego kajaka za każdą godzinę spóźnienia.

 9. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji wypożyczenia sprzętu z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykorzystanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku Wypożyczalnia zwróci przedpłatę w ciągu 14 dni po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 5 złotych.

 10. Za sprzęt niezwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej ceny wypożyczenia.

 11. Osoby nieletnie mogą płynąć pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich życie, zdrowie i ewentualne szkody.

 12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody wobec osób trzecich.

 13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

 14. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

 15. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.

 16. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.

 17. W przypadku wynajmu kajaków nie występujemy w roli „organizatora spływu”, co oznacza między innymi, że nie zapewniamy instruktorów i ubezpieczenia. Właściwy przebieg spływu, dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek asekuracyjnych spoczywa na wypożyczających kajaki.

 18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

Regulamin spływu kajakowego „Natur Sport”

Natur Sport Magdalena Tymecka,
ul. Młyńska 9,
78-630 Człopa,
www.natursport.pl
NIP: 765-159-81-43

 • Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
 • Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści indywidualni lub grupy, których liczebność powinna być uzgodniona z organizatorem.
 • Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 • Spływ jest imprezą o małym stopniu trudności i uciążliwości co umożliwia udział osób z niewielkim doświadczeniem w turystyce kajakowej.
 • Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 • Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
 • Organizator zapewnia odpowiedni sprzęt pływający oraz sprzęt ratunkowy ( kamizelki asekuracyjne)
 • Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 • W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 • Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania
  za zamykającym spływ.
 • Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.
 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe
  i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 • Uczestnik powinien stawić się w dniu rozpoczęcia spływu w wyznaczonym terminie i miejscu.
 • Nie zanieczyszczać trasy spływu i miejsc biwakowania.
 • W stosunku do uczestników innych spływów oraz ludności miejscowej uczestnik jest zobowiązany
  do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.
 • Uczestnik odpowiada za powierzony sprzęt i ponosi za niego odpowiedzialność finansową, w razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu.
 • Cele i zadania spływu:
  • popularyzacja kwalifikowanej turystyki wodnej
  • spotkanie wodniaków w celu wymiany doświadczeń
  • promocja szlaków wodnych w Polsce
  • propagowanie czynnego wypoczynku
 • Organizator ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych takich jak: (klęski żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i innych instytucji.W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora kwota wpłacona zostanie zwrócona uczestnikom.
 • W obiektach noclegowych przestrzegać obowiązujących tam regulaminów
 • Przestrzegać w czasie spływu ustalonego wcześniej szyku jednostek pływających, a w szczególności bezpiecznej odległości między jednostkami.
 • Zabezpieczyć swoje dokumenty i sprzęt w wodoodpornych opakowaniach tak, aby nie zatonęły.
 • Posiadać niezbędne wyposażenie zabezpieczające przed słońcem oraz deszczem i chłodem. W jego skład wchodzą: okulary przeciwsłoneczne na sznurku, czapka z daszkiem, lekka koszula z długimi rękawami, stare spodnie z długimi nogawkami, kostium kąpielowy, lekkie buty na kajak, ubranie na zmianę, kurtka przeciwdeszczowa, sweter lub bluza i ewentualnie krem z filtrem UV oraz środek do odstraszania owadów.

KONTAKT

ul. Młyńska 9, 78-630 Człopa

zapisy@natursport.pl

7 + 1 =

Natursport

ul. Młyńska 9, 78-630 Człopa
zapisy@natursport.pl
tel. 608 085 039 (spływy)
oraz awaryjnie
tel. 698 225 168 (noclegi)
www.natursport.pl